Genootschap Noorthey

Over

studenten

Ambitieuze master studenten

buitenland

Studie in het buitenland

rente

Geen rente

Historie

Genootschap Noorthey komt voort uit het in 1820 door dr. Petrus de Raadt opgerichte en in Voorschoten gevestigde jongensinternaat “Instituut Noorthey”. Het Genootschap zelf werd vervolgens in 1851 door De Raadt opgericht, om daarmee ook na zijn overlijden, zijn doelstelling van toegewijd onderwijs aan jongens, te kunnen continueren. De huidige leden van het Genootschap zijn allen nazaten van oud-leerlingen van Noorthey.
Het Genootschap verstrekt onder meer leningen aan master/postmaster studenten.

Dr. Petrus de Raadt stond als academicus hoog aangeschreven. Hij had het ‘onderwijzen’ geleerd bij zijn vader te Rotterdam en had aan de Universiteit te Halle (Dld) in 1819 zijn doctorstitel behaald. Na bekende internaten in Duitsland, Zwitserland en Engeland te hebben bezocht, voelde hij zich op 24-jarige leeftijd reeds krachtig genoeg om de leiding op zich te nemen van een “huis van opvoeding”, een kostschool voor jongens uit de gegoede burgerij.
Hij kocht daarvoor in 1820 te Veur bij Voorschoten een buitenplaats, vroeger bewoond door de laatste afstammeling van het Rotterdamse geslacht Noorthey.

“Zijn” Noorthey was een school met als streven leerlingen van jeugdige leeftijd voor een langdurig verblijf te ontvangen en geestelijk rijp te maken voor de universiteit. Een beperkt aantal leerlingen (ca. 30) tussen 11-18 jaar, die met elkaar als het ware een groot gezin vormden, werden onderwezen door veelal inwonende leraren van verschillende nationaliteit. Er werden ook scherm, muziek-, en tekenlessen gegeven en zondags ging men naar de dorpskerk te Voorschoten, de Fransche Kerk te Leiden of Voorburg. De Raadt zag in ‘het spel’ een grote opvoedkundige kracht. ‘Het ergste’ zegt hij, ‘is de verveling’. Daarom was een eerste voorwaarde: houdt de jongelui in de vrije uren bezig. Mede daardoor ontstond een grote band tussen de leerlingen, hetgeen onder meer bleek uit de grote opkomst bij de – om de 5 jaar op Noorthey gehouden – reünies.

Dat Noorthey een goede naam in het land had verkregen, bleek wel uit het feit dat Koning Willem III zijn oudste zoon Willem, gedurende 3 jaren (1851-1854) als gewoon pupil aan De Raadt toevertrouwde. Na het vertrek van Prins Willem schonk de Koning aan Noorthey het door Nicolaas Pieneman geschilderde portret van de Prins van Oranje, dat in bruikleen is gegeven aan Paleis Het Loo.

Bij het klimmen der jaren zocht de kinderloze De Raadt naar een middel om na zijn dood zijn doel, zijn ideaal, te verwezenlijken. Zo ontstond in 1851 het Genootschap Noorthey dat onder meer tot doel had de belangen van het Instituut Noorthey te behartigen, de bestendiging ervan met behoud van zijn toenmalige richting te bevorderen en het in zijn eigendom te aanvaarden, zodra hiertoe aanleiding zou zijn. Het Genootschap zou in de regel zijn leden kiezen uit oud-leerlingen. Voor de eerste maal benoemde De Raadt de leden en nam hijzelf de functie van voorzitter op zich, tot zijn overlijden in 1862. Na de verhuizing van de kostschool naar Groot-Stadwijk, ook nabij Voorschoten, moest de kostschool helaas om financiële redenen in juli 1907 worden opgeheven. Het Genootschap Noorthey bleef echter bestaan, zij het nu met nazaten van de oud-leerlingen als leden.

Het Genootschap heeft sindsdien beurzen verleend. Naar De Raadt’s ideaal: ”een tehuis van opvoeding”, is in 1966 in Bloemendaal een poging gedaan om een nieuw Internaat Noorthey te heropenen, dat bestaan heeft tot 1978.

Het Genootschap doneert tevens een jaarlijkse gift aan United World Colleges en de Rijksakademie van beeldende kunsten.

Dissertatie over Noorthey

Op 23 november 2020 promoveerde historicus dr. Jan Luitzen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, met een proefschrift over de introductie van cricket, voetbal en lawntennis in Nederland en de initiërende rol daarbij van de leerlingen, leraren en alumni van het Instituut Noorthey.

Van deze dissertatie is ook een handelseditie verschenen, getiteld: Vivat! Vivat Noorthey!

Deze is verkrijgbaar bij de boekhandel, of rechtstreeks bij de auteur zelf (janluitzen@gmail.com).

janluitzen

Bestuur

Bestuurssamenstelling:

                                 – Jhr drs. F.E.P. Boreel, voorzitter

                                 –  Jhr. J.J.J. van Tets, secretaris

                                 – Ir H.A. Ridder van Rappard, penningmeester

Het bestuur ontvangt geen remuneratie. De stichting laat haar secretariële administratie bijhouden door een ambtelijk secretaris, die een passende beloning ontvangt. De financiële administratie is eveneens uitbesteed.

Bestuurssamenstelling:

– Jhr drs. F.E.P. Boreel, voorzitter

–  Jhr. J.J.J. van Tets, secretaris

– Ir H.A. Ridder van Rappard penningmeester

Het bestuur ontvangt geen remuneratie. De stichting laat haar secretariële administratie bijhouden door een ambtelijk secretaris, die een passende beloning ontvangt. De financiële administratie is eveneens uitbesteed.

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording over het jaar 2022.

Baten en Lasten overzicht 2022 (x Euro)

Baten:                                                        

opbrengst beleggingen en rente                      73.639

Lasten:

beheer- en admin loon                                         41.768

kantoor- en  bestuurskosten                                     583

accountantskosten                                                 3.977

algemene kosten                                                     3.022

schenkingen/beurzen                                           54.000

Voorzieningen beurzen                                           9.757

 

totaal                                                                     113.107

Resultaat                                                               -39.468

Baten:                                                        

Opbrengst beleggingen

en rente                                            73.639

Lasten:

beheer- en admin loon                   41.768

kantoor- en  bestuurskosten              583              

accountantskosten                           3.977                                

algemene kosten                               3.022

schenkingen/beurzen                     54.000

Voorzieningen beurzen                     9.757

totaal                                                113.107

Resultaat                                          -39.468

Bruikleen

Genootschap Noorthey heeft een aantal zilveren voorwerpen en portretten o.a. van Petrus de Raadt in bruikleen gegeven aan de Gemeente Voorschoten. Tevens verleent Genootschap Noorthey een bruikleen aan Paleis het Loo voor het schilderij ‘Willem, prins van Oranje’ van Nicolaas Pieneman.