Het Genootschap Noorthey heeft de volgende statutaire doelstelling:

“het financieel steunen van degenen die middelbaar, voorbereidend wetenschappelijk, hoger of beroepsonderwijs volgen, dan wel een wetenschappelijke studie verrichten, een en ander zoveel mogelijk in de geest van wijlen de Heer P. de Raadt, stichter in 1820 van Instituut Noorthey in de gemeente Veur.

De vereniging kan dit doel mede verwezenlijken door het oprichten dan wel mede-oprichten of financieel steunen van onderwijsinstellingen en internaten, alles binnen de in het vorige lid vermelde doelomschrijving”

Beleidsplan: Het beleid van de vereniging is om haar inkomsten, na reservering van een passend gedeelte daarvan ter instandhouding van het vermogen van de vereniging, jaarlijks te besteden volgens haar doelstelling, zie hierboven.

Verslag uitgeoefende activiteiten: Bestuur heeft al decennia lang de activiteiten van het Genootschap geconcentreerd op het navolgende:

  • Verstrekking van renteloze leningen aan studenten met de Nederlandse nationaliteit voor het volgen van master/post-master opleidingen in het buitenland bij voorkeur met een maatschappelijke relevantie voor Nederland
  • Jaarlijkse schenking aan Stichting United World Colleges voor financiering van studiekosten van twee Nederlandse scholieren aan een UWC school

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *